Потърсете в сайта

Социални услуги

Лична помощ

Дата на публикуване: 12.02.2021 15:42

Личната помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

Услугата може да се ползва от:

  • Деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  • Деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Важно:

  • Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане (след определянето на асистента и сключването на трудовия договор), като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите.
  • Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт (след определянето на асистент и сключването на трудовия договор).

  1. Лична помощ - Текуща страница