Потърсете в сайта

Социални услуги

Домашен социален патронаж

Дата на публикуване: 12.02.2021 15:41

Домашният социален патронаж е социална услуга, включваща приготвяне и доставка на храна до домовете на потребителите.

Услугата може да се ползва от:

  • Лица в пенсионна възраст;
  • Лица с трайно намалена работоспособност, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК;
  • Военноинвалиди и военнопострадали.

Лицата, ползващи услугите на  Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, определена по реда на чл. 29 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян.

Таксата включва реалната издръжка на едно лице в.т.ч. разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Дължимата такса за ползваните услуги се заплаща до 25 число на месеца, следващ този, през който са ползвали услугата.


  1. Домашен социален патронаж - Текуща страница