Потърсете в сайта

Социални услуги

Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства

Дата на публикуване: 12.02.2021 15:45

Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства осигурява целодневни, полудневни и почасови услуги в специализирана среда и мобилно, в т.ч.: информиране и консултиране, дневна грижа, психологическа и логопедична подкрепа, социално и семейно консултиране, терапия и рехабилитация, медицинско наблюдение, подпомагане на когнитивното развитие на деца с обучителните затруднения, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и др., според индивидуалните потребности на потребителите.

Услугата осигурява безплатна храна, съобразена с възрастта и индивидуалните особеностите на потребителите, ползващи дневна грижа.

Центърът разполага със собствен транспорт, безплатен за потребителите на услугата. Децата и младежите се придружават по време на транспорта от служител на центъра.

Услугата може да се ползва от деца и младежи до 29-годишна възраст в риск, включително с увреждания и техните семейства


  1. Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства - Текуща страница